Pasoši kompetencija

Pasoš kompetencija i Pasoš kompetencija za mlade

 
KNJIGA VAŠEG ŽIVOTA

Pasoši kompetencija nude Vam prostor i vrijeme da se bavite sobom. Ispunjavaju se uz vođstvo certifikovanih savjetnika/-ca, koji će Vam pomoći da se prisjetite svega što ste do sad radili. Uz ugodne razgovore shvatićete da ste cijeli život učili i usavršavali svoje vještine, znanja i stavove te da svaka naučena lekcija ima svoje ime u jeziku vještina.

 
 

Pasoš Kompetencija

Kroz savjetovanje i samostalni rad sa Pasošem komptencija moći ćete da promišljate i razgovarate o svojim iskustvima te da imenujete kompetencije, vještine i znanje koje ste stekli izvan formalnog obrazovnog sistema. Ovaj instrument osnažuje, ohrabruje i podstiče ljude na dalji lični i profesionalni razvoj.

Pasoš kompetencija za mlade

Cilj savjetovanja sa Pasošem kompetencija za mlade je da adolescente u ranoj dobi osposobi za donošenje odluka u saglasnosti sa ličnim sposobnostima, interesovanjima i sklonostima, ali i u skladu sa realnim okolnostima, kao što su zahtjevi i stanje na tržištu rada. U razgovoru sa savjetnikom/-com, mlade osobe shvataju šta su njihove snage i osobine te postaju snažniji/-e i samouvjereniji/-e u postizanju vlastitih ciljeva.

O nama kažu